Follow us
Terms Of Use

1.       ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  / ELEPHANT DESIGN

 O ιστότοπος https://elephantdesign.gr είναι ένας δικτυακός τόπος παροχής υπηρεσιών αρχιτεκτονικών εφαρμογών σε επίπεδο μελέτης, αδειοδότησης, επίβλεψης και κατασκευής αρχιτεκτονικών έργων, είτε πρόκειται για κατοικίες, είτε για εμπορικούς χώρους, χώρους πολιτισμού και αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών υπηρεσιών αναφορικά με την αποκατάσταση και ανακαίνιση κτιρίων και διαμερισμάτων, καθώς και την οργάνωση, το σχεδιασμό και την επίβλεψη έργων μεγάλης κλίμακας, και ειδικών τεχνικών απαιτήσεων. Επίσης μεταξύ άλλων παρέχει υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, διεξαγωγής εκθέσεων για πολιτιστικούς ή/και εκπαιδευτικούς σκοπούς, υπηρεσίες σχεδιασμού προϊόντων και διακοσμητικών κατασκευών. Το domain name elephantdesign.gr και ο Δικτυακός τόπος https://elephantdesign.gr ανήκουν στην ELEPHANT DESIGN E.E που εδρεύει στη Νέα Ερυθραία, Αττικής, οδός Τατοίου αρ.134, με ΑΦΜ 801512226.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχει η άνω Επιχείρηση που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://elephantdesign.gr.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την Επιχείρηση.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες  για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του διαδικτυακού τόπου.

2.       ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

H Επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο δικτυακό της τόπο, σε ότι αφορά την ταυτότητα της Επιχείρησης όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ιστότοπου υπηρεσίες.
Η επιχείρηση , στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

3.       ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο ιστότοπος παρέχει το περιεχόμενο (λχ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ιστότοπου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε  πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

4.       ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των υπηρεσιών της Επιχείρησης. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Επιχείρησης ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν την επιχείρηση με το  εμπορικό σήμα https://elephantdesign.gr. τις υπηρεσίες που παρέχει  αποτελούν περιουσιακά στοιχεία αυτής, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ιστότοπο  δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

5.        ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα της Επιχείρησης, όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

 Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τoν ιστότοπο https://elephantdesign.gr. για:

1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Επιχείρηση  ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.,
3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις,
4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,
5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

6.       ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ  

Το https://elephantdesign.gr. υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στο χρήστη  ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

(1) Ο χρήστης υποχρεούται να διατηρεί  σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και
(2) απαγορεύεται ρητώς  οιαδήποτε τροποποίηση της ιστοσελίδας και των στοιχείων της η αναπαραγωγή , δημόσια παρουσίαση, διανομή η δημόσια χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό. 

Back to top
© 2021 Elephant Design. All rights reserved.